Oppilaan taidot

Opetushallituksen määrittelemät TVT-taitotasot

Opetushallituksen (2005) Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelmajulkaisussa kuvataan 1.-6. luokan aikana saavutettavat taitotasot. Osaaminen on jaettu kolmen otsikon alle:
           A )  käytännön työtaidot
           B )  tiedonhallintataidot
           C )  yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka

Kullekin osa-alueelle on Salon peruskoulujen käyttöön luotu oma TVT-ajokortti. Tähän tuloskorttiin kirjataan oppilaan edistymistä alakoulun aikana. TVT-ajokortin avulla voidaan koulukohtaisesti suunnitella oppilaan taitojen harjoittaminen. Alavalikosta löytyy valmiita käytänteitä, joita voi muokata omaan aiheeseen sopivaksi.

A )   KÄYTÄNNÖN TYÖTAIDOT   

Oppilas

 • käyttää itsenäisesti tietokoneen oheislaitteita, kuten tulostinta ja skanneria,
 • käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön,
 • käyttää näppäimistöä sujuvasti kahdella kädellä,
 • kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä,
 • osaa tuoda kuvan tai objekteja tekstiin sekä tehosteen esitysgrafiikkaohjelman diaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä,
 • osaa yksinkertaista kuvankäsittelyä,
 • käyttää sähköpostia,
 • tunnistaa tietokoneohjelmien periaatteita,
 • tunnistaa työergonomian merkityksen tieto- ja viestintäteknisten välineiden käytössä.

B )   TIEDONHALLINTATAIDOT

Oppilas osaa

 • hakea Internet-sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti,
 • tehdä esityksen/yhteenvedon ajatuksistaan,
 • kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona,
 • arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa,
 • hakea tietoa tietokannoista ja portaaleista,
 • käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta.

C )   YHTEISTYÖ- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT, TIETOTURVA JA ETIIKKA

Oppilas

 • käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti,
 • pyrkii ymmärrettävään ja vastaanottajan saavuttavaan viestintään,
 • käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä,
 • tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa niitä,
 • osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden mukaan,
 • ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit,
 • tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet,
 • tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä,
 • tunnistaa ja ottaa huomioon sähköisen viestimen tarjoamat mahdollisuudet ja uhat.